Wat wij geloven

Vier elementen verwijzen naar de kern van wat wij geloven. In de tijd van de Reformatie werd deze kern herontdekt. Dit is waar het in het hart van het evangelie om draait:

  • Alleen de Bijbel (sola scriptura)
  • Alleen genade (sola gratia)
  • Alleen Jezus (solus Christus)
  • Alleen geloof (sola fide)

Vier parels werden opnieuw ontdekt. Dit is de kracht van ons geloof. Dit is wat God ons schenkt. En wij hoeven er niets aan toe te voegen. Al het menselijke wat we hieraan toevoegen doet juist afbreuk aan deze kostbare geschenken. Ons antwoord is dankbaarheid en aanbidding.

Dat deze parels voor ons kostbaar zijn, is ook te zien in ons kerkgebouw. Voorin, in het liturgisch centrum, zijn deze parels duidelijk terug te vinden: op de liturgische tafel staat een opengeslagen Bijbel, staan beker en bord waarmee het Avondmaal wordt gevierd (teken van Jezus die zich met ons verbindt), en brandt de kaars die symbool staat voor het geloof dat de Heilige Geest in ons midden ontsteekt. Ook vinden we voorin de kerk de doopvont, symbool van Gods genade die ons schoonwast.
De parels van het evangelie werden ons al aangereikt in de mission statement die Jezus zelf aan zijn discipelen meegaf. In Matteüs 28 lezen we de afscheidswoorden van Jezus, zijn opdracht voor de kerk:

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 

We herkennen de 4 parels ook terug in de allereerste gemeente van Christus, die een paar weken later ontstond toen de Heilige Geest uitgestort werd op de volgelingen van Jezus (Handelingen 2:41,42):

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen;
op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood
en wijdden zich aan het gebed. 

De geschiedenis verbindt ons niet alleen met de eerste kerk en met de kerk van de Reformatie, maar ook met de kerk in Ermelo van ruim een eeuw geleden. Onder leiding van ds, Witteveen vond hier toen een opwekking plaats. Als gevolg hiervan werden 4 huizen gebouwd in Ermelo (een vijfde huis was de Zendingskapel, waarin wij nu kerkdiensten houden):

  • De Zendingskerk;
  • Het Huis van Barmhartigheid;
  • Het Zendingshuis;
  • De Hoeve, de eerste christelijke school van de Veluwe.

In dit geloof zijn we met elkaar verbonden. Dit evangelie is onze kracht!

Wat voor kerk zijn wij?

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Ermelo, Harderwijk en Putten is niet de ‘ideale kerk’. We zijn een groep gewone mensen met twijfels, fouten en misverstanden. Maar we geloven in een fascinerend verhaal: het evangelie van Jezus Christus.
Al zijn we niet groot, we hebben een sterk besef dat we deel uitmaken van een wereldwijde kerk, en een kerk van alle eeuwen. Hoewel we dus een besef hebben van diepe wortels, willen we ook eigentijds zijn: Gods woorden moeten steeds weer ‘vertaald’ worden naar ons eigen leven hier en nu.
We zijn gereformeerd (Jezus Christus en de Bijbel staan centraal voor ons, en we hebben eerbied voor Gods heiligheid) en we zijn ook evangelisch (we geloven dat een persoonlijke relatie met God belangrijk is, en we geloven dat Gods Geest ook vandaag in ons leven wil werken). Onze gemeente is nogal informeel, een beetje als een grote familie. We geloven dat we als leerlingen van Jezus allemaal een rol hebben te vervullen, in de gemeente maar ook in ons eigen gewone leven daarbuiten.
In de kerk zoeken we inspiratie voor hoe we in ons dagelijks leven handen en voeten kunnen geven aan ons geloof. Een hulpmiddel hierbij is ons jaarthema.

Onze kerkdiensten

Elkaar ontmoeten op zondag is voor ons heel belangrijk, omdat we geloven dat we God kunnen ontmoeten als we elkaar ontmoeten. God kennen we het beste uit de Bijbel. Die staat centraal in onze kerkdiensten. Door de woorden van de Bijbel heen klinkt steeds weer dat God ons onvoorwaardelijk accepteert én dat Hij wil dat ons leven wordt vernieuwd. Als we God ontmoeten dan kunnen we niet anders dan zingen voor Hem. Op die manier worden we opgetild op een hoger niveau van leven, alsof we iets mogen proeven van de hemel. Bij God zijn, dat is het goede leven!
Voorin de kerk staan een aantal voorwerpen met grote symbolische waarde. Bijvoorbeeld een avondmaalstafel. Elke twee maanden vieren we samen de maaltijd van de Heer Jezus. Daarop brandt ook de paaskaars, teken van Christus’ aanwezigheid. En er staat een doopvont, waarin we kleine kinderen dopen als teken dat God ons al wil opnemen in zijn gezin voordat wij voor Hem kunnen kiezen.

Onze geschiedenis in het kort

Als gemeente bestaan we nog maar kort, nog geen vijftig jaren. In een tumultueuze tijd is de Nederlands Gereformeerde kerk toen voortgekomen uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Gelukkig kunnen we tegenwoordig over kerkmuren heen als broers en zussen in Christus met elkaar omgaan. Weinig van onze leden hebben trouwens zulke oude wortels in deze omgeving. Veel leden zijn ooit bij ons gekomen uit andere plaatsen en ook uit andere kerken. Al met al zijn we niet een gemeente die vastzit aan allerlei tradities en ongeschreven regels. Van alles is mogelijk, als het voortkomt uit geloof, hoop en liefde. Ons kerkgebouw is trouwens ruim een eeuw oud, maar is in 2004 van binnen gemoderniseerd en opgefrist.

In de afgelopen tientallen jaren hebben we twee predikanten gehad: ds. C.A. Versluis en ds. J.P. Van Riessen (voor de aanstelling van ds. Versluis heeft ds. N. ’t Hart zorg gedragen voor onze gemeente). Sinds begin 2016 is ds. Wieb Dijksterhuis onze voorganger.

Verbonden met anderen

Ook al zijn we een zelfstandige gemeente, we vinden het waardevol om te beseffen dat we niet in ons eentje kerk zijn. We voelen ons verbonden met andere kerken in Ermelo, Harderwijk en Putten, en werken graag samen. We zijn ook verbonden met de ongeveer 90 andere NGK’s in ons land, doordat we een kerkgenootschap vormen en samen beslissen over hoe we samen kerk zijn. In de praktijk hebben we vooral te maken met de regio Nunspeet, waarin we als tien NGK-gemeenten met elkaar samenwerken. Onze gemeente heeft zich ook verbonden aan Missie Nederland. Daarmee drukken we uit dat we ons één weten met alle kerken in Nederland die vanuit de Bijbel willen leven. Uiteindelijk gaat het om iets nog groters. De kerk van Jezus Christus vinden we in de hele wereld. We hebben een bijzondere band met een aantal zendingsgemeenten in Zuid Afrika, maar via bijvoorbeeld onze diaconie hebben we nog veel meer lijntjes lopen met de wereld om ons heen. Lees verder op onze pagina over hoe we kerk zijn.

Bekijk wat ons jaarthema is