Loading...
Naam ANBI Nederlands Gereformeerde Kerk Ermelo Harderwijk Putten
Website adres www.ngkermelo.nl
Emailadres scriba@ngkermelo.nl
Adres Van Beekweg 15, 3851 LP Ermelo
Postadres Prinsesselaan 8, 3851 XN Ermelo
Tòch is het een kerkgebouw. En dat wordt duidelijk bij het binnengaan van de kerkzaal. Rechts enkele afbeeldingen met Bijbelse symbolen. Linksvoor een wandkleed verbeeldend het Nieuwe Jeruzalem en middenvoor het liturgisch centrum. In de vormgeving van de onderdelen is steeds te onderscheiden het motief van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Zowel het liturgisch centrum als de andere versieringen in en rond het kerkgebouw zijn ontworpen en uitgevoerd door gemeenteleden.

In de hal van de kerk hangt het portret van ds. Arend Mooij. Ds. Mooij kwam in 1856 naar Ermelo en ging na een korte periode als hulponderwijzer in de dorpsschool, samenwerken met ds. H.W. Witteveen, wiens sterke en persoonlijke gerichtheid op zending en evangelisatie geleid had tot een conflict met de kerkelijke autoriteiten (Ned. Hervormd), en die vervolgens in 1859 zijn eigen kerk, de Zendingskerk, had gesticht. Na het overlijden van ds Witteveen ontstonden problemen over de voortzetting van de activiteiten binnen de Zendingskerk. Ds. Mooij besloot daarop zelf een kerkgebouw te stichten. En in 1900 werd dit gebouw in gebruik genomen. Na het overlijden van ds. Mooij in 1915 werd het moeilijker de ingeslagen weg te vervolgen. Uiteindelijk werd het gebouw in 1924 gekocht door de Kerkvoogdij van de Oude Kerk (Ned. Hervormd), en bestemd voor catechisatie en jeugdwerk. In 1936 werd het gebouw vergroot.

De Nederlands Gereformeerde Kerk werd na enige jaren huurder van het gebouw te zijn geweest, eigenaar in 1976. Na enkele eerdere aanpassingen vond in 2003-2004 een grondige restauratie plaats.

Terugkerend naar de buitenkant van het gebouw valt op het mansardedak, de gepleisterde wanden als afwisseling in het metselwerk (neo-renaissancestijl behorend bij de 19e eeuw) alsook de decoraties in de segmentbogen boven de ramen. Verder de muurankers en het muizentanden metselwerk direct onder de dakgoten.

De Nederlands Gereformeerde kerk te Ermelo Harderwijk Putten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk Ermelo Harderwijk Putten.

  1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

  1. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:www.ngk.nl/beleidsplan

  1. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken:www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, de zendingscommissie etc.

  1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

NGK Ermelo – Harderwijk – Putten
Resultaat 2015/2016 en  Begroting 2016
Resultaat Begroting Resultaat
Ontvangsten/baten kerk 2016 2016 2015
Vaste Vrijwillige bijdragen € 102.500 € 100.000 € 94.782
Bestemmingscollecten € 700 € 700 € 1.040
Rente en Huur € 850 € 900 € 1.076
Totaal € 104.050 € 101.600 € 96.897
Uitgaven/lasten kerk    
Besteding pastoraat (predikant/consulent) € 59.337 € 62.050 € 3.625
Kosten gemeentelijke activiteiten € 6.170 € 7.550 € 7.009
Preekvoorziening € 7.118 € 7.000 € 11.880
Jeugdzaken € 1.181 € 1.500 € 1.812
Reis- en administratiekosten € 361 € 350 € 346
Pand en inventaris/verzekering/telefoon ed € 13.749 € 14.000 € 14.811
Bijdragen kerkverband/evangelisatie/NGJ ed € 8.154 € 7.700 € 7.490
Voorziening verhuizen en inrichten € 10.000
Voorziening kosten beroepingswerk € 1.500
Continuïteitsreserve € 29.975
Diversen € 539 € 1.450 € 0
Totaal € 96.609 € 101.600 € 88.447
resultaat kerk € 7.287 € 8.451
Resultaat Begroting Resultaat
Ontvangsten/baten diaconie 2016 2016 2015
Bijdragen gemeenteleden € 18.877 € 19.873
Uitgaven/lasten diaconie
Bestedingen diaconale hulpverlening:
plaatselijk € 5.690 € 5.350
regio/landelijk € 2.050 € 1.730
wereldwijd € 10.268 € 10.610
organen binnen kerk € 524 € 579
overig (o.a.bankkosten) € 346 € 220
Totaal € 18.878 € 18.488
resultaat diaconie -€ 1 € 1.385

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.De begroting 2016 en resultaten 2016 van de NGK Ermelo Harderwijk en Putten wijken af van 2015 en de voorgaande jaren, omdat de gemeente sinds 2016 weer een predikant in dienst had na enkele jaren ´vacant´ te zijn geweest. De diaconie heeft niet als beleid om een begroting op te stellen.